Slideshow image
Save to your Calendar

領詩小組組員資格

1.       已信主的基督徒,願意謙卑委身在領詩小組崗位服侍

2.       恒常出席午堂廣東話堂崇拜

3.       願意與組長及其他組員配搭,看別人比自己強,

           承傳其他樂手和組 員的音樂而編出美妙的敬拜樂曲

4.       願意投入時間安排小組排練、出席會議、訓練及崇拜

5.       靈性和音樂上有追求,不斷裝備。願意虛心接受訓練與栽培

6.       有適當的音準和節拍感,適合以流行曲方式唱出詩歌

報名表

如有問題可向Irene Cheung或Christine Wu查詢。